Visie & missie

Visie

Onze samenleving komt steeds meer onder druk te staan om voldoende opvang en zorg voor medemensen te organiseren in een liefdevolle, zorgvuldige en toegewijde omgeving. Als er zich initiatieven vertalen in het creëren en uitbreiden van kleinschalige woonvoorzieningen voor kwetsbaardere mensen en hun georganiseerde leefomgeving, juichen wij dat toe en tegelijkertijd ervaren wij de urgentie om de voortgang ervan te bewaken. Het is nodig dat er meer stabiliteit en draagvlak ontstaat voor dergelijke initiatieven. Vooral op het moment dat zorgondernemers in zwaar weer terecht komen, staan wij klaar met ons toegewijde multidisciplinaire team van professionals om onze expertise en ondersteuning aan te bieden. Zodat er goede zorg geleverd kan blijven worden naast een goede waarborging daarvan.

Hiermee willen wij realiseren dat:

  • Bij initiatieven en idealen die zich tot liefdevolle en georganiseerde zorg hebben ontwikkeld, zorgondernemers ervan doordrongen raken dat zij het hoofd kunnen blijven bieden aan uitdagingen en tegenslagen zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van goede zorg aan en door mensen.
  • Kleinschalige wooninitiatieven de eigen ambitie en motivatie behouden om bij te blijven dragen aan een inclusieve samenleving, met name gericht op zorg en begeleiding voor de meer kwetsbare mensen onder ons.

Missie

Wij geloven in een samenleving waarin er naar elkaar wordt omgezien, op alle fronten. Wij richten ons met name op die schakel, waarbij een complexe zorgvraag van kwetsbare mensen een sterke wissel kan trekken op zorgondernemers en hun medewerkers. Wanneer meerdere onderdelen van een zorgorganisatie niet lekker lopen, is de kans groot dat er incidenten ontstaan die ten koste kunnen gaan van goede zorgverlening door en voor mensen. Als zich dan ook nog eens externe instanties met wet- en regelgeving aandienen in deze situatie, kan dit een extra belasting en belemmering gaan vormen, waarvoor directe actie is vereist. Het aanbieden van zorg moet doorgaan!

Wij geloven dat er juist op dat moment hulp en middelen moeten zijn voor ondernemers en hun hulpverleners, zodat het zorgproces doorgang kan vinden. Ons team biedt hulp en begeleiding aan ondernemers van kleinschalige zorginitiatieven bij het draaiend houden van de zorg wanneer zij in zwaar weer (dreigen te) komen. Wij ondersteunen bij het managen van alle uitdagingen die zich hierbij kunnen voordoen.

Wij geloven in continuïteit van goede zorg: Met regelgeving die belemmerend werkt, willen we verandering brengen door te laten zien hoe je die regels juist kunt inzetten voor kwalitatief verantwoorde zorg. Bij dreigende conflicten met toezicht houdende organen bieden wij ons aan als verbindende schakel, want wij begrijpen én spreken de taal van beide partijen. Cliënten die zorg ontvangen, verdienen de best mogelijke zorg: Investeringen in tijd, onderhoud, aandacht, kwaliteit en professionaliteit zijn het meer dan waard. Team SecuZorg is gedreven om daarin hét verschil te maken. Mét en voor elkaar.

Wij staan voor:

Een stabiele, vlotte en betrouwbare aanpak om de kwaliteit en professionaliteit van zorg naar een hoger en verantwoord niveau te tillen en een waardevolle bijdrage in de zorg leveren, zodat u zorgeloos kunt zorgen.

Wij gaan voor:

  • Herstel van de zorgorganisatie en alle betrokken mensen bij conflicten en incidenten.
  • Het aanbrengen van kwaliteitssystemen, die bijdragen tot verantwoordelijke en geborgde zorg, op maat geleverd, in een veilige en stabiele omgeving.
  • Het begeleiden bij certificeringstrajecten, waarmee uw zorginitiatief aantoonbaar erkend en geaccrediteerd wordt.
  • Een constructieve en opbouwende samenwerking met interne en externe toezichthoudende instanties, opdrachtgevers, zorgkantoren, overheden, gemeenten en toezichthouders.
  • Versterken en ontwikkelen van autonomie- en eigen identiteit van zorgorganisaties.